Fabrikë Fasone

Data Mars 2017
Vendi Shkodër
Klienti L.Th.
Kategoria Shërbime

Zgjidhja